Beltrán III de la Cueva y Castilla (urodzony w Cuéllar w 1551 roku, zmar³ w Madrycie 13 marca 1612 roku) herb

Syn Diego de la Cueva y Toledo, majordoma cesarza Karola V Habsburga, komendanta de la Puebla de Sancho Pérez i Maríi de Castilla y de Cárdenas, córki Juana de Castilla y Zúniga, gubernatora prowincji León, alkaida de Aranjuez i Maríi de Cárdenas Zapata, damy dworu królowej Portugalii.

Komendant de la Puebla de Sancho Pérez, VI ksi±¿ê de Albuquerque, II markiz de Cuéllar, VI hrabia de Ledesma, VI hrabia de Huelma, Grand Hiszpanii. Senior de Mombeltrán, Pedro Bernardo od 1571 roku do 13 marca 1612 roku, wicekról i kapitan generalny Aragón od 1599 roku do 1602 roku.

1 marca 1573 roku po¶lubi³ Isabel de la Cueva y Córdoba (urodzona w Cuéllar oko³o 1551 roku, zmar³a w 1598 roku), córkê Francisca II Fernández de la Cueva, IV ksiêcia de Albuquerque i Maríi Fernández de Córdoba, II markizy de Comares. Nastêpnie po¶lubi³ Francisca Fernández de Córdoba y Cardona y Aragón (urodzona 23 lutego 1563 roku, zmar³a w Madrycie (Santa María de la Almudena) 3 czerwca 1622 roku), córki Diego "el Africano" Fernández de Córdoba, III markiza de Comares i Juany Folch de Cardona, IV ksiê¿nej de Segorbe, V markizy de Pallars, hrabiny de Prades.

Potomek Pedra I króla Kastylii. Wychowa³ siê w Madrycie u ciotki Ana de Castilla. Po bezpotomnej ¶mierci swojego kuzyna Gabriela III de la Cueva y Girón, V ksiêcia de Albuquerque, zg³osi³ pretensje do maj±tku i tytu³u. W toku postêpowania s±dowego uzyska³ 17 grudnia 1573 roku wyrok na swoj± korzy¶æ.

Zmar³ w swoim pa³acu w Madrycie.

Ze swoj± siostrzenic± doczeka³ siê:

Francisco III Fernández de la Cueva, VII ksi±¿e de Alburquerque.

Diego de la Cueva, rycerz Zakonu Santiago i jeden z dowódców Zakonu, zmar³ nie¿onaty i bezdzietnie.

Mauricio de la Cueva y Córdoba, kap³anem i kanonikiem Ko¶cio³a ¦wiêtego Iglesiasa w Toledo.

Antonio de la Cueva y Córdoba, gubernator i kapitan generalny Oranii, Tanger, Mazarquivir, hrabstwa Roussillon i Sardynii, m±¿ Mayor Ramírez de Zúniga, II markizy de Flores-Dávila.

María de la Cueva, ¿ona Francisco Pérez de Cabrera y Bobadilla, VI markiza de Moya.

Francisca de la Cueva, ¿ona Rodrigo Pacheco y Osorio, III markiza de Cerralbo, XV wicekróla Nowej Hiszpanii.

Gregoria de la Cueva, zakonnica klasztoru La Concepción w Cuellar.

Z drugiego ma³¿eñstwa z Francisc± Fernández de Córdoba, mia³:

José de la Cueva y de Córdova,

Isabel de la Cueva y de Córdova,

María de la Cueva y de Córdova,

Juana de la Cueva y de Córdova (zmarli w m³odo¶ci).

Poza tym, mia³ naturalnego syna Francisco de la Cueva, który by³ biskupem de Oviedo w latach 1612-1615.


¯ród³a:

Beltrán III de la Cueva y Castilla w "WikipediA" t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk


Beltrán III de la Cueva y Castilla w "Geneall" t³umaczenie: Bogdan Pietrzyk