Ostrogscy - ród kniaziowski (książęcy) herbu własnego, biorący swe nazwisko od Ostroga na Wołyniu, a pochodzący od dynastii Rurykowiczów i ich linii panującej nad księstwem pińsko-turowskim. Ich boczną linią byli książęta Zasławscy, używający także nazwiska Zasławscy-Ostrogscy. Używany według Tadeusza Gajla również przez Kłosewiczów, Neronowiczów, Szpilów, Szpilewskich i Szpilowskich.

Od XVI wieku jeden z najważniejszych rodów magnackich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, używający tytułu książęcego. Opiekunowie prawosławia i fundatorzy licznych cerkwi w swoich dobrach. Tolerancyjnie odnosili się do innych wyznań - donatorzy i fundatorzy kościołów. Przeciwnicy unii brzeskiej i przywódcy polityczni dyzunitów.

Na początku XVII wieku książę Janusz Ostrogski stworzył dla uświetnienia potęgi swojego rodu ordynację ostrogską, która po wygaśnięciu Ostrogskich przeszła na spokrewnionych z nimi książąt Zasławskich, a w XVIII wieku została w wyniku tzw. ugody kolbuszowskiej i licznych procesów sądowych podzielona między kilkoma rodami magnackimi.


Żródła:

Ostrogscy w "Wikipedii"


Ostrogscy


Polskie rody książęce w "Wikipedii"


Rody senatorskie