Alfred Znamierowski odróżnia herb Sołtan od herbu rodziny Ustarbowskich (wedle wykładni Gajla, przyjętej w artykule, identyczny z herbem Sołtan), twierdząc, że występuje między nimi drobna różnica. Wedle niego, w herbie Sołtan gwiazda jest zaćwieczona na krzyżu, zaś w herbie Ustarbowskich leży nad krzyżem.

herb Ustarbowski

Herbowni: Lubiański, Piętno, Sołtan (Sułtan), Ustarbowski, Viserski.

herb Sołtan

Inne nazwy: Sołtanowicz, Sułtan.

Blazon:

Juliusz Karol Ostrowski przytoczył kilka wariantów tego herbu. Opisy z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego:

Sołtan I: W polu czerwonym pod gwiazdą srebrną, takaż łękawica z zaćwieczonym takimż krzyżem podwójnym. Klejnot: trzy pióra strusie.

Sołtan II: W polu czerwonym pod gwiazdą złotą, takaż łękawica z zaćwieczonym takimż krzyżem podwójnym. Klejnot: pięć piór strusich, dwa złote między trzema czerwonymi.

Sołtan III: W polu słup dwukrotnie przekrzyżowany, z gwiazdą, nad którą lilia; pod całością łękawica. Barwy nieznane.

zapewne tak może wyglądać ten herb

Polski herb szlachecki, odmiana herbu Syrokomla. Alfred Znamierowski, który uważa herb Ustarbowskich za osobny herb, podobny do Sołtana (w artykule przyjęte jest stanowisko przeciwne), podaje, że herb własny Ustarbowskich to odmiana Abdank.

Najwcześniejsze wzmianki: Herb po raz pierwszy pojawił się w XVI wieku. Pierwsze przedstawienia herbu pochodzą z "Gniazda cnoty" z 1578 roku i "Herbów rycerstwa polskiego" z 1584 roku Paprockiego oraz "Orbis Polonus" Szymona Okolskiego z 1642 roku. Wariant oznaczony jako Sołtan II przysługiwał pruskiej rodzinie Sołtan i został odnotowany przez Siebmachera. Wariant Sołtan III pochodzi z rękopisu Sołtana z 1684 roku.

Herbowni: Lista sporządzona została na postawie wiarygodnych źródeł, zwłaszcza klasycznych i współczesnych herbarzy. Zwraczamy jednak uwagę na częste zjawisko przypisywania rodom szlacheckim niewłaściwych herbów, szczególnie nasilone w czasie legitymacji szlachectwa przed zaborczymi heroldiami, co zostało następnie utrwalone w wydawanych kolejno herbarzach. Podkreślamy także, że identyczność nazwiska nie musi oznaczać przynależności do danego rodu herbowego. Przynależność taką mogą bezspornie ustalić wyłącznie badania genealogiczne. Lista nazwisk dla herbu Sołtan I pochodzi z Herbarza polskiego Tadeusza Gajla:

Sołtan I: Lubiański, Pereświet, Piętno, Sołtan, Sołtanowicz, Stret, Stretwicz, Sułtan, Ustarbowski, Wiserski.

Sołtan II: Sołtan.

Sołtan III: Sołtan.


Żródła:

Herby Polskie


Herby Polskie


"Herbarz Polski - od średniowiecza do XX wieku" - Tadeusz Gajl


herb Sołtan w "Wikipedii"

autorzy


Herby Polskie


Herby szlachty polskiej