Błogosławiony Benedykt XI

Niccoló Boccasini (urodzony w Treviso, w 1240 roku, zmarł w Perugii, 7 lipca 1304 roku) herb

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 22 października 1303 roku do 7 lipca 1304 roku.

Podczas konfliktu Bonifacego VIII ze spirytuałami oraz rodem Colonnów był lojalny wobec papieża, a i potem jako jedyny, nie opuścił go podczas uwięzienia w Anagni.

Pochodził z Treviso i był synem notariusza. Wstąpił do dominikanów i po studiach teologiczno-filozoficznych w Wenecji oraz Mediola­nie został wykładowcą w szkołach zakonnych. Napisał komentarze biblijne do Księgi Psalmów, Księgi Hioba i Apokalipsy. Został prowincjałem w Lombardii, a w 1296 roku został generałem zakonu. Prowa­dził rokowania pokojowe między Francją i Anglią, a jako legat papieski podróżował na Węgry, do Pol­ski, Dalmacji, Chorwacji i Serbii. Bonifacy VIII mianował go 25 grudnia 1298 roku, kardynałem, a w 1300 roku kardynałem-biskupem Ostii.

22 października 1303 roku został jednogłośnie przez kardynałów wybrany na papieża. Po wyborze na papieża Benedykt XI zdjął ekskomuniki nałożone przez Bonifacego VIII na dwóch kardynałów z rodu Colonnów, choć nie przywrócił im godności kardynalskiej ani skon­fiskowanych posiadłości. Rzym, rozdzierany wal­kami między potężnymi rodami, nie był miejscem bezpiecznym, więc papież kwiecień 1304 roku przeniósł się do Pe­rugii. Wzmocnił kolegium kardynalskie, mianując na nowych członków mnichów z zakonów żebraczych.

Filip IV "Piękny" chciał zwołać sobór, który eks­komunikował by pośmiertnie Bonifacego VIII. Benedykt XI, dążąc do pojednania, uwolnił króla i jego rodzinę od wszelkich zarzutów oraz odwo­lał zarządzenia wymierzone we Francuzów za­mieszanych w zamach w Anagni. Benedykt usiłował zaleczyć rany, które Kościołowi zadał jego poprzednik Bonifacy VIII. Anulował tak­że bullę "Clericis laicos", zezwalając Filipowi na korzystanie z danin kościelnych przez dwa lata. Wilhelma Nogareta, bezpośredniego sprawcę na­padu na Bonifacego VIII, wezwał pod groźbą ekskomuniki do stawienia się przed sądem. Wkrótce jednak papież zachorował i zmarł 7 lipca 1304 roku z po­wodu ostrej dyzenterii w Perugii, gdzie został pochowany w kościele św. Dominika. Klemens XII beatyfikował Benedykta XI w 1736 roku, a jego wspomnienie liturgiczne przypada 7 lipca.


Żródła:

"Leksykon papieży" - Rudolf Fischer-Wollpert, przekład: Bernard Białecki

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Benedetto XI w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk