Święty Gelazy I (urodzona w Afryce, w 410 roku, zmarł w Rzymie, 21 listopada 496 roku) herb

Syn kapłana Waleriana Mrykańczyka z Afryki.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 1 marca 492 roku do 21 listopada 496 roku.

"Wiedz o tym, że skoro stolica błogosławionego Pio­tra wypowiedziała się, nie wolno już nikomu osą­dzać jej postanowienia" pisał Gelazy I w liście do cesarza wschodniego Anastazjusza I. Jako papież w pełni świadomy rangi Kościoła w dobie upadku cywilizacji zachodniej, rozwinął tzw. teologię pry­matu Rzymu, toteż Bossuet mógł o nim powiedzieć:

"Nikt nie mówił wspanialej o wielkości stolicy, w której zasiadają papieże".

Chociaż był Afrykańczykiem, przyszedł na świat w Rzymie; prawdopodobnie jego rodzina należała do kolonizatorów Czarnego Lądu. Po przyjęciu święceń, już jako młody, dobrze wy­kształcony kapłan, znalazł zatrudnienie na dwo­rze papieskim, a później został sekretarzem Symplicjusza. Był już wpływowym urzędnikiem papieskim, gdy kolejny papież, Feliks III, uczynił go archidiakonem i swoim osobistym doradcą. Dzięki temu uzyskał jeszcze większy wpływ na kierowanie Kościołem. Kiedy Feliks III zmarł, został wybrany na jego następcę i jako Gelazy I zasiadł na tronie papieskim.

Mimo że władał Kościołem tylko przez cztery lata, osiem miesięcy i trzy tygodnie, jest uznawa­ny za jednego z najwybitniejszych papieży V wie­ku. Zdołał doprowadzić do umocnienia struktur kościelnych i stworzył podstawy ideowe papie­stwa, jego prymatu oraz doktrynę dwu władz, która odcisnęła znaczące piętno na średniowiecz­nej myśli zachodniej. Zwłaszcza, że sto lat później próbował urzeczywistnić ją praktycznie Grze­gorz I "Wielki". Chyba właśnie z tego powodu obaj ci wybitni papieże w ikonografii bywali przedsta­wiani wspólnie, np. w pochodzącym z X wieku sakramentarzu z Fuldy.

Gelazy I był człowiekiem słynącym z wielkiego miłosierdzia, łagodnym i gotowym do służby in­nym. Jako administrator wyróżniał się energią, pro­wadził skuteczną działalność społeczną, zwłaszcza wobec ubogich i głodujących, często za własne pie­niądze, pochodzące z prywatnego majątku.

W liście do bizantyjskiego cesarza Anastazju­sza - zwolennika monofizytyzmu, herezji odrzuca­jącej istnienie dwóch natur w Chrystusie sformu­łował klasyczną wykładnię wzajemnego stosunku oraz współdziałania papiestwa i cesarstwa: "... są dwie najwyższe władze rządzące światem: święta władza biskupów i władza cesarska". Wyjaśniał, że w sprawach świeckich biskupi muszą poddać się władzy monarchy, ale w sprawach religijnych mo­narchowie powinni uznać władzę biskupów. Dzię­ki temu wywodowi przeszedł do historii jako autor modelowej regulacji stosunków pomiędzy władzą duchowną a świecką, którą obecnie nazywamy za­sadą rozdziału Kościoła od państwa. Od jego imienia jest ona nazywana "równowagą gelazjańską".

Bronił prymatu papiestwa przed rozmaitymi zagrożeniami. Władcą Italii nie był już Odoaker, lecz wódz Ostrogotów, Teodoryk Wielki. Z tym ariańskim monarchą, który rezydował w Rawen­nie, papież utrzymywał bardzo dobre stosunki. Odradzały się wówczas kulty pogańskie, nie ma­lały wpływy herezji: ariańskiej, pelagiańskiej i ma­nichejskiej, a dyscyplina kościelna ulegała rozluź­nieniu. Trwała także schizma akacjańska, a Bizan­cjum podejmowało próby podporządkowania pa­piestwa cesarstwu. Gelazy zdołał nad wszystkim zapanować, wprowadził w Kościele zmiany pra­wodawstwa stąd mówi się o "gelazjańskim rene­sansie" i podkreślał, że w kościołach obowiązuje prawo azylu. Jego zasługą jest również wprowa­dzenie do liturgii mszalnej Błagania Gelazego, czy­li starorzymskiego wezwania Kyrie eleison.

Zwołał w Rzymie dwa synody w sprawach kościelnych. Na pierwszym, który odbył się w 494 roku, ogłosił m.in. dekrety poświęcone kształceniu duchownych, a także podziałowi odzyskanych dóbr kościelnych. Uka­rał również kapłanów, którzy bez szczególnych powodów sami konsekrowali subdiakonów oraz akolitów i święcili oleje. Podczas drugiego syno­du zapoczątkowanego 13 maja 495 roku, podczas którego papież po raz pierwszy mówił tam o sobie jako "namiestniku Chrystusa" podkreślił prymat Rzymu jako stolicy chrześcijaństwa i zrehabilito­wał biskupa Misenusa z Curnae, jednego z lega­tów papieskich, ekskomunikowanych, za nielojal­ność wobec Feliksa III i przychylność okazaną w Konstantynopolu Akacjuszowi.

Był znakomitym pisarzem, ocalało ponad sto listów (część tylko fragmentarycznie), które wy­szły spod jego ręki, a także sześć rozpraw teolo­gicznych. Nie był jednak autorem nazwanych jego imieniem Sakramentarza Gelazjańskiego i Dekretarza Gelazego.

Zmarł w Rzymie, a jego ciało złożono w Bazylice św. Piotra. Wspomnie­nie 21 listopada.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


"Życie seksualne papieży" - Nigel Cawthorne


Gelasius I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk