Święty Grzegorz II (urodzony w Rzymie, około 669 roku, zmarł w Rzymie, 11 lutego 731 roku) herb

Syn Marcelego, rzymskiego urzędnika papieskiego i Honesty.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 19 maja 715 roku do 11 lutego 731 roku.

Przyszedł na świat w Rzymie w dobrze sytuowanej rodzinie rzymskiej jako syn urzędnika papieskiego, dzię­ki czemu dzieciństwo przeżył na Lateranie. Wstą­pił do benedyktynów, a w latach panowania Ser­giusza I został zakrystianem oraz bibliotekarzem kurii rzymskiej. Papież Konstantyn I zabrał go do Kon­stantynopola, gdzie w negocjacjach z cesarzem Ju­stynianem II wykazał się wielką roztropnością.

Podczas pontyfikatu tego wybitnego papieża Rzym coraz bardziej oddalał się od Bizancjum. W Koście­le wschodnim ikonoklaści wzmogli walkę z kultem obrazów. Kalif Jesyd II wydał w 723 roku edykt za­kazujący umieszczania ikon w świątyniach, a wkrót­ce cesarz Leon III Izauryjczyk ogłosił edykt wzywa­jący do fizycznej likwidacji wielu bezcennych dzieł sztuki sakralnej. Zaczął od usunięcia znad wrót ce­sarskich wizerunku Chrystusa.

Od początku pontyfikatu Grzegorz II podjął zdecydowane działania, zdobywając popularność w całej Italii. Wsparł św. Bonifacego (prawdziwe imię benedyktyna to Winfryd), wielkiego aposto­ła Germanów, któremu zlecił chrystianizację ich w 719 roku. Konsekrował go w 722 roku na metropolitę misyjnego (złożył przysięge, którą biskupi italscy zobowiązani byli składać podczas konsekracji swemu metropolicie; w ten sposób podkreślony został związek Kościoła niemieckiego z Rzy­mem), zwolnił go z przysięgi ze Stolicą Apostol­ską oraz zaopatrzył w list żelazny do władcy Fran­ków Karola Młota, wyrażający przyjazne zamia­ry Rzymu wobec Germanów.

Wojna domowa w Bizancjum wyniosła na tron Leona III Izauryjczyka, który zaangażował się w walkę z kultem obrazów. Wywołało to pro­testy ludności, mnichów, a także sędziwego pa­triarchy Konstantynopola Germanosa I, który został złożony z urzędu. W obronę czci obrazów zaangażował się również największy teolog tych czasów, mnich jerozolimski, św. Jan Damasceń­ski, Doktor Kościoła. Grzegorz II sprzeciwiał się ingerencji cesarza w kwestie dogmatyczne, stawał w obronie czci obrazów oraz relikwii świętych i protestował przeciw zwiększaniu podatków z ital­skich posiadłości kościelnych. Rozgniewany cesarz usiłował w odwecie pozbawić Grzegorza II god­ności papieskiej, inspirował zamachy na jego ży­cie, ale zamiary te udaremniła straż obywatelska i milicja miast Pentapolis oraz Wenecji.

Z obawy przed ekspansją Longobardów pa­pież podtrzymywał łączność z Bizancjum. Kiedy jednak wysłał list do dostojników kościelnych, prześladowanych za obronę wiary, egzarcha ra­weński Eutychius wraz z Longobardami wyruszy­li na Rzym. Podczas oblężenia miasta Grzegorz II udał się do Liutpranda, króla Longobardów. Zdołał nakłonić go do odstąpienia od sojuszu z Eutychiusem, a potem zaprowadził do grobu św. Piotra, gdzie Liutprand padł na twarz i zło­żył insygnia swej władzy. Natomiast z egzarchą Rawenny, który zdobył Wieczne Miasto, papież zawarł układ, deklarując lojalność wobec cesarza Leona III.

Po odzyskaniu przez Rzym wolności Grze­gorz II zajął się odbudową murów miejskich, świątyń i klasztorów, a opatowi Petronaksowi z Brescii zlecił podniesienie z ruin klasztoru na Monte Cassino. Swój dom rodzinny zamienił na klasztor św. Agaty.

Zmarł w Rzymie i został pochowany w Bazylice św. Piotra.

Był jednym z najwybitniejszych papieży VIII stulecia. Kościół obchodzi liturgiczny dzień jego pamięci 11 lutego.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Gregorius II w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk