Kalikst III

Alfonso Borgia (urodzony w Walencja, Hiszpania, 31 grudnia 1378 roku, zmarł w Rzymie, 6 sierpnia 1458 roku) herb

Syn Dominiqua Borgia i Françoise Marti.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 8 kwietnia 1455 roku do 6 sierpnia 1458 roku.

Pierwszy papież z dynastii Borjów chciał zorganizo­wać świętą wojnę przeciw Turkom osmańskim. Za­niedbał jednak Rzym i ambitne projekty architekto­niczne poprzednika, a wiele cennych watykańskich dzieł kazał sprzedać albo stopić, aby uzyskać srebro i złoto na sfinansowanie krucjaty.

Urodził się w Jativa niedaleko Walencji. Po stu­diach prawniczych został kanonikiem katedralnym i sekretarzem króla Alfonsa V Aragoń­skiego. Za nakłonienie antypapieża Klemensa VIII do abdykacji 26 lipca 1429 roku, został biskupem Walencji, a Euge­niusz IV mianował go w 1444 roku kardynałem-prezbiterem SS. Quattro Coronati.

Po wyborze na papieża 8 kwietnia 1455 roku pragnął odzyskać Konstantynopol i uwolnić więzionych tam chrześcijan. Dominującą ideą jego pontyfikatu była wyprawa krzyżowa. Pomimo nawoływań legatów i kaznodzie­jów chrześcijańscy władcy pozostali jednak obo­jętni, a w Niemczech i Francji protestowano prze­ciw nałożonym na ten cel podatkom. Już podczas obejmowania urzędu papieskiego ślubował, że będzie dążył do wyzwolenia Konstantynopola i do uwolnienia więzio­nych tam chrześcijan. I choć miał pewne sukcesy, np. takie jak wyzwolenie Belgradu i wycofanie się Turków (22 lipca 1456 roku), to jednak nie udało mu się nakłonić do współdziałania mające rozbieżne interesy narodowe państwa Europy, mimo iż zagrażało im to samo niebezpieczeństwo. Po zwycię­stwie krzyżowców pod Belgradem Kalikst III ustanowił święto Przemienienia Pańskiego i naka­zał codziennie w południe dzwonić w kościołach na Anioł Pański. Pomimo kolejnych triumfów i rozbicia floty tureckiej pod Metelino, nieopodal wyspy Lesbos, Turcy nadal jednak zagrażali połu­dniowej Europie.

Kalikst III powołał sąd rewizyjny, który po­nownie rozpatrzył sprawę bohaterskiej "dziewicy spod Orleanu" Joanny d' Arc, spalonej na stosie za czary oraz herezję, i uniewinnił ją. W wojnie trzynastoletniej między Polską a zakonem krzy­żackim papież stanął po stronie Krzyżaków, bo nie chciał uznać ogłoszonego przez króla Kazimierza IV Jagiellończyka aktu przyłączenia Po­morza i Prus do Polski.

Słabością Kaliksta III był nepotyzm: wielu swoim krewnym i powinowatym nadał najwyższe godności kościelne, mianując ich m.in. kardynała­mi, a jego "prawą ręką" został Rodrigo Borja ­późniejszy Aleksander VI - nominowany na wice­kanclerza Kościoła. Kuria została zdominowana przez Hiszpanów, toteż zaraz po śmierci papieża wybuchła przeciw nim rebelia.

Papież jednak nadal wspierał Węgry i Albanię w ich walce, poświęcając na ten cel wiele watykańskich dzieł sztuki. Te wysiłki papieża nie wszędzie spotykały się z odpowiednim odzewem: np. Uniwersytet Paryski apelował nawet w tj. sprawie do soboru powszechnego. Niechęć wszelako budzić może nepo­tyzm tego papieża: zamki państwa kościelnego obsadził Katalończykami, swemu bratankowi przekazał dowództwo nad Zamkiem św. Anioła; jego też wraz z innym swoim bratankiem Rodrigiem (późniejszym Aleksandrem VI) mianował kardynałami. W dniu śmierci papieża, 6 sierpnia 1458 roku, doszło w Rzymie do powstania przeciwko "Kataloń­czykom". Niezależnie jednak od owego nepotyzmu kierował się Kalikst wielkim umiłowaniem Kościoła i starał się go ochronić przed grożącym najazdem tureckim.

Papież ten rzucił ekskomunikę na Związek Pruski i jego "fautores et receptores" podobnie jak jego poprzednik nie wymieniając imion, za bunt przeciwko Krzyżakom.

Zmarł w Rzymie, a pochowano go w koście­le S. Maria in Monserrato.

Posiadał dwoje naturalnych dzieci:

François, kardynał i arcybiskup de Cosenza, biskup de Téano i de Chiéti,

Rodrigo, papież Aleksander VI.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Callistus III w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk