Konon (Conar) (urodzony w Tomitano, około 630 roku, zmarł w Rzymie, 21 września 687 roku)

Syn Daka z Sycylii.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 21 października 686 roku 21 września 687 roku.

Urodzony w Temeśvarze (obecnie rumuńska Timişoara), był synem oficera wojsk trac­kich. Wykształcenie otrzymał na Sycylii, skąd przybył do Rzymu, gdzie pracował jako prezbi­ter. Po śmierci Jana V doszło do konfliktu o wybór jego następcy. Duchowieństwo rzymskie popierało kan­dydaturę archiprezbitera Piotra, a milicja miejska opowiadała się za kapłanem Teodorem. Ostatecz­nie obie strony zgodziły na kompromisową i chy­ba z założenia przejściową kandydaturę pobożne­go, ale starego i schorowanego prezbitera Konona.

Po wyborze na papieża został zatwierdzony przez egzarchę w Rawennie.

Otrzymał list od cesarza Justyniana II, który informował go, że uchwały Soboru Konstantyno­politańskiego III zostały przedstawione ducho­wieństwu i laikatowi Bizancjum. Justynian II nie ukrywał, że uważa się za strażnika wiary Kościoła. Pragnął zachować poprawne stosunki z Rzymem, co nie przeszkodziło mu przywrócić godność pa­triarchy Teodorowi I, wyznawcy monoteletyzmu.

Największym błędem Konona było mianowa­nie rektorem sycylijskiej części Patrimonium San­cti Petri diakona Konstantyna z Syrakuz. Oburzyło to duchownych rzymskich, bo to intratne stano­wisko zwyczajowo zajmował ktoś z ich grona. Niefrasobliwe zarządzanie Konstantyna dopro­wadziło do buntu wśród dzierżawców, a on sam został aresztowany i deportowany przez guberna­tora Sycylii.

Konon zmarł w Rzymie i pochowano go w Bazylice św. Piotra.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Conon I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk