Święty Mikołaj I "Wielki" (urodzony w Rzymie, około 819/822 roku, zmarł w Rzymie, 13 listopada 867 roku)

Syn Teodora z Rzymu.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 24 kwietnia 858 roku do 13 listopada 867 roku.

Spokrewniony z Leonem IV, był diakonem, a za Benedykta III pracował w kurii rzymskiej jako doradca papieski. Kiedy papież zmarł, wybrano kardynała Hadria­na, który odmówił. 24 kwietnia 858 roku dokonano więc elekcji Mikołaja, który został konsekrowany i jako pierwszy papież koronowany koroną papieska 25 kwietnia w obecności cesarza Lu­dwika II.

Następca Benedykta III, Mikołaj I, "udzielił rozgrzeszenia wszystkim chrześcijanom uczestniczącym w mszach, które odprawiane były przez uganiającego się za dziwkami kapłana". Ale pomimo tego XVII-wieczny krytyk Cypriano de Valera traktuje go niezwykle surowo. W książce "Popery" stwierdził: "Obecnie papieżowi zaczynają wyrastać rogi". A to jedynie z tego powodu, żre Mikołaj zdjął z urzędu Jana, biskupa Rawenny, za niesubordynację i wydanie zgody na odprawianie mszy w językach polskim i słoweńskim. Mikołaj także "utrzymywał kontakty z Michałem ("Pijanym"), cesarzem Konstantynopola", który słynął z orgii, jakie wraz z kochanką urządzał w swym bizantyjskim pałacu. Na prośbę Tietbergi Mikołaj interweniował w sprawie rozwodowej Lotara. Jeden synod usankcjonował rozwód, lecz na drugim przekupieni papiescy legaci zatwierdzili nowe małżeństwo Lotara z Waldradą. Chociaż powszechnie wiedziano, że Tietberga ze względu na wady anatomiczne nie mogła zaznawać rozkoszy cielesnych, Mikołaj odwołał poprzednie decyzje, po czym usunął ze stanowisk i ekskomunikował dwóch biskupów za przymykanie oczu na bigamię.

Po stronie ekskomunikowanych opowiedział się Ludwik II i pomaszerował na Rzym. Mikołaj schronił się w bazylice św. Piotra. W końcu jednak Ludwik dał za wygraną, biskupi przyjęli nałożony na nich wyrok, a Lotar powrócił czasowo do Tietbergii. Ostatecznie sprawy uporządkował Hadrian II.

Był jednym z najwybitniejszych papieży wczesnego średniowiecza. Jak prorok (tak odbierali to jego współcześni) występował w obronie danych od Boga praw papiestwu i domagał się dla papieża najwyższej władzy nauczycielskiej i przywódczej, której wszyscy mieli być poddani. Przy wyegzekwowaniu tych roszczeń nie można było uniknąć starć ze współczesny­mi. Do pierwszego starcia doszło na tle Rawenny. Tamtejszy arcybiskup dążył do uniezależnienia się od Rzy­mu; papieżowi udało się (także dzięki osobistemu pojawieniu się w Rawennie) spór ten załagodzić; arcybiskup podpo­rządkował się papieżowi. Kolejnym punktem spornym był frankoński metropolita Hinkmar z Reims. Zdymisjonował i ekskomunikował on jednego ze swych sufraganów, który w związku z tym odwołał się do papieża. Mikołaj prowadząc rozmowy z arcybiskupem odwołał się do tzw. pseudoizydoriańskich fałszerstw; tak więc Hinkmar zmu­szony był ustąpić. Dalszy punkt sporny, Mikołaj I nie uległ również naciskom cesarza zachodniego Ludwika II, który interweniował zbrojnie w sprawie swego brata Lotara II, króla Lotaryngii. Porzucił on swoją małżonkę i chciał poślubić konkubinę, więc od synodów w Akwiz­granie i Metzu zdobył unieważnienie małżeństwa. Papież złożył z urzędu biskupów, którzy uczestni­czyli w tych synodach, a Lotara II wezwał na sąd do Rzymu. Z końcem 863 roku Mikołaj unieważnił ów synod, ponieważ wykro­czy: przeciwko fundamentalnej nauce o nierozwiązywalnoś­ci małżeństwa.

Najbardziej obciążyła okres jego rządów ingerencja w sprawy Kościoła Bizancjum. Tam w roku 858 roku usunięty został patriarcha Ignacy Rangabeusza; jego następcą został znakomity uczony Focjusz. Mikołaj nie wiedział, że w rzeczywistości Ignacy ustąpił dobrowolnie i że Focjusz wybrany został zgodnie z prawem i poza tym nawet powiadomił papieża o swoim wyborze. Ale rozczarowani zwolen­nicy Ignacego podali w wątpliwość legalność wyboru Focju­sza. Zarówno cesarz Michał III "Bardas", jak i Focjusz zwrócili się do papieża o przysłanie legatów dla rozstrzygnięcia sporu. Obaj posłowie papieża oświadczyli na synodzie w 861 roku, że wybór ten jest zgodny z prawem; przy tej okazji Kościół Bizancjum po raz pierwszy uznał bez zastrzeżeń supremację Rzymu w kwestiach dyscypliny kościelnej. Zwiedziony jednak przez przeciwników Focjusza papież wbrew decyzji legatów ekskomunikował Focjusza i przywrócił prawa Ignacemu w 863 roku. Swą decyzję zawarł Mikołaj w liście skierowanym do cesarza i do obu patriarchów. Kiedy cesarz w ostrym tonie decyzję tę odrzucił, powołał się Mikołaj I w 865 roku równie ostro na prawo prymatu Rzymu. W piśmie tym widoczne są wyraźne ślady tzw. symmachiańskich fałszerstw. Spór z Bizancjum zaostrzył się jeszcze bardziej z powodu chrystianizacji Bułgarii. Kraj ten nawrócony został na wiarę chrześcijańską przez Bizancjum, jednak w 864 roku zerwał z Konstantynopolem.

Świadomy godności "zastępcy Chrystusa na ziemi" głosił, że jego rządy są niezależne od władzy świec­kiej, która nie ma prawa ingerować np. w obsadę stanowisk kościelnych ani manipulować przywilejami na­leżnymi Kościołowi. Do wskazań papieskich powinni stosować się za­równo świeccy, jak i duchowni, a ży­cie w państwie należy oprzeć na zasadach chrześcijańskich. Papież podejmuje decyzje ostateczne i nie­zmienne zarówno w Kościele wschodnim, jak i zachodnim i sam nie podlega osądowi.

Konflikt z Kościołem wschodnim pogłębił się, gdy władca Bułgarów, książę Borys I po przyję­ciu chrztu 25 maja 866 roku z Bizancjum zwrócił się ku Rzymowi, aby zachować niezależność od Konstantynopola. Mikołaj I wysłał z misją do Bułgarii swoich legatów, wśród nich biskupa Porto Formozusa, późniejsze­go papieża. Cesarz bizantyjski zażądał wtedy od papieża zaniechania roszczeń do prymatu nad ca­łym chrześcijaństwem, a Focjusz oskarżył Kościół zachodni o błędy doktrynalne, m.in. o przyjęcie formuły Filioque, określającej pochodzenie Ducha Świętego "od Ojca i Syna". Synod w Konstantyno­polu w 867 roku (sierpień-wrzesień) zwołany przez cesarza, potępił formułę Filioque i ogłosił detronizację Mikołaja I, rzucając na niego klątwę. Wkrótce w Konstantynopolu nastąpił przewrót: cesarza zamordowano, Focjusza uwięziono w klasztorze, a patriarchat ponownie objął Ignacy Rangabeusz. Mikołaj unieważnił decyzje synodu i obłożył ekskomuniką. Wiadomość ta jednak dotarła do Konstantynopola dopiero bezpośrednio po śmierci papieża, która nastąpiła 13 listopada 867 roku.

W efekcie pontyfikat ten można podsumować następująco: pogłębił się rozłam między Wschodem i Zachodem a wysu­niętych przez Mikołaja pozostałych roszczeń jego następ­com nie udało się utrzymać.

Uznano go za twórcę teokracji papieskiej, a potomni nadali mu przydomek "Wielki".

Za pontyfikatu Mikołaja I, Cyryl i Me­tody dokonali w 863 roku dzieła chrystianizacji Moraw.

Zmarł w Rzymie, pochowano go w Bazylice św. Piotra, a Kościół oddaje mu cześć w "dniu narodzin dla nieba" - 13 listopada.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


"Życie seksualne papieży" - Nigel Cawthorne


Nicolaus I Magnus w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk