Pius IV

Giovanni Angelo de Medici di Marignano (urodzony w Mediolanie, 31 marca 1499 roku, zmarł w Rzymie, z 9 na 10 grudnia 1565 roku) herb

Syn Bernardina de Medici di Marignano, patrycjusza Mediolanu i Clelii Serbelloni, córki Giovanniego Gabriela Serbelloni, patrycjusza i senatora Mediolanu.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 25 grudnia 1559 roku do 9 grudnia 1565 roku.

Pomimo zbieżności nazwisk, nie był krewnym Medyceuszy florenckich. Choć po elekcji na papieża uwięził nepotów Pawła V - dwóch z nich skazał na śmierć - sam również uprawiał nepotyzm: nadał intratne beneficja czworgu swoim nieślubnym dzieciom, a trzech siostrzeńców mianował kardynałami. Zrządzeniem Opatrzności był wśród nich Karol Boromeusz, który jako sekretarz papieski wywarł znaczący wpływ na ostatnią część Soboru Trydenckiego i reformę administracji kościelnej.

Pochodził z ubogiej rodziny mediolańskiej, gdzie się urodził 31 marca 1499 roku. Studiował w Pawii, a na uniwersytecie w Bolonii uzyskał doktorat obojga praw. Został protonotariuszem w kurii rzymskiej, a potem Paweł III powierzył mu administrację nad miastami Państwa Kościelnego; był także komisarzem wojsk papieskich na Węgrzech i w Siedmiogrodzie. Jego pozycja na dworze papieskim wzmocniła się, gdy żoną starszego brata, kondotiera Gian Giacoma de Medici, została siostra małżonki Pier Luigiego Farnese, ulubionego syna Pawła III.

W 1545 roku został arcybiskupem Raguzy na Sycylii, wicelegatem w Bolonii, a potem 8 kwietnia 1549 roku kardynałem-prezbiterem. Miał wpływ na wybór Juliusza III, który wyznaczył go później legatem armii papieskiej walczącej o Parmę, natomiast w latach panowania Pawła IV - jako przeciwnik jego antyhabsburskiej polityki - opuścił Rzym i osiadł w Mediolanie.

Po śmierci Pawła IV kardynałowie (podzieleni na sprzy­mierzeńców Francji i Hiszpanii) dopiero po czterech miesią­cach zdołali uzgodnić wspólną kandydaturę papieża. Konklawe rozpoczęło się 5 września 1559 roku, a 25 grudnia 1559 roku wybrany na papieża po trzymiesięcznym konklawe, nawiązał przyjazne stosunki z Habsburgami, a w Państwie Kościelnym wprowadził nowe podatki - co wywołało niezadowolenie - zaprzestał represji wobec wędrownych mnichów, ograniczył władzę rzymskiej inkwizycji i przeprowadził rewizję Indeksu ksiąg zakazanych.

Pius IV wprawdzie sam nie należał do stronnictwa zwolenników reformy Kościoła, lecz kontynuo­wał dzieło reformy przez swego siostrzeńca Karola Boro­meusza. Dlatego nadał dalszy bieg obradom Soboru Trydenckiego, który ponownie został otwarty 18 stycznia 1562 roku. Sesja końcowa odbyła się 3 i 4 grudnia 1563 roku. 26 stycznia 1564 roku zatwierdził Pius dekrety soborowe. Realizację niektórych nie załatwionych spraw (jak ułożenie nowego mszału i brewiarza oraz wydanie katechizmu powszechnego) sobór powierzył papieżowi. Do 13 listopada Pius spisał wszystkie dogmatyczne tezy soboru, tak zwane Trydenckie Wyznanie Wiary, które miało moc obowiązującą biskupów i kapłanów. Pius IV zmarł, a jego niekwestio­nowaną zasługą była kontynuacja i pomyślne zakończenie Soboru Trydenckiego, jego wkład, wprawdzie nie w ponow­ne zjednoczenie Kościoła, lecz w prezentację katolickiej doktryny.

Podczas soboru zadekretowano Komunię św. pod jedną postacią, przyjęto kanony dotyczące Mszy św. - jako pamiątki i uobecnienia ofiary Chrystusa - i sakramentu kapłaństwa. Określono także sposób nominacji i zadania kardynałów, organizację synodów i seminariów diecezjalnych, wizytacje diecezji przez biskupów, reformę kapituł i zakonów. Pius IV nie wyraził zgody na małżeństwa księży. Dekret "Tamets" określił warunki ważności sakramentu małżeństwa. Sformułowano także kanony dogmatyczne dotyczące czyśćca, odpustów i kultu świętych. Po zakończeniu soboru papież zatwierdził jego dekrety bullą "Benedictus Deus", zastrzegł wyłącznie dla siebie obowiązującą interpretację, a następnie powołał 2 sierpnia 1564 roku stałą grupę kardynałów jako Kongregację Soboru do ich realizacji. Polecił rozpowszechnić trydenckie wyznanie wiary - miał je wypowiadać każdy przy obejmowaniu urzędu kościelnego - oraz przygotować do druku pierwszy katechizm katolicki.

Okazywał życzliwość artystom i uczonym, odnowił działalność Uniwersytetu Rzymskiego i utworzył rzymskie wydawnictwo, które miało publikować teksty autorów chrześcijańskich. Umocnił fortyfikacje Zamku św. Anioła i połączył go podziemnym przejściem z Watykanem.

Zmarł 9 grudnia 1565 roku w Rzymie i został pochowany w Bazylice św. Piotra, a w 1583 roku jego ciało przeniesiono do grobowca w kościele S. Maria degli Angeli.

W sprawie Polski nuncjusz papieski Bernard Bongiovanni na synodzie warmiń­skim w 1561 roku uwolnił księdza Stanisława Orzechowskiego od ciążącego na nim zarzutu herezji. Sprawę jego małżeństwa nuncjusz zalecił pozostawić orzeczeniu soboru lub papieża. Pomysł ten poparli biskupi, którzy w liście skierowanym w 1561 roku do Piusa IV prosili o uznanie małżeństwa Orzechowskie­go. Papież przedstawił sprawę soborowi, ale śmierć najpierw żony, a później samego księdza rozwiązała cały problem. W czasie pontyfikatu Piusa IV na Soborze Trydenckim aktywną rolę odgrywał biskup warmiński Stanisław Rozjusz. Nominac­ję kardynalską otrzymał 26 lutego 1561 roku i równocześnie został wyznaczony legatem-teologiem na soborze. Uchwały Soboru Trydenckiego zostały przyjęte w Polsce przez sejm w Parcze­wie w 1564 roku.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk

21-06-2021