Święty Sergiusz I (urodzony w Palermo, na Sycylii, około 650 roku, zmarł w Rzymie, 9 września 701 roku)

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 15 grudnia 687 roku do 9 września 701 roku.

Wywodził się z syryjskiej ro­dziny z Antiochii, choć sam przyszedł na świat w Palermo na Sy­cylii. Do Rzymu przybył w latach pontyfikatu Adeodata II, uczył się w schola cantorum, a kiedy przyjął święcenia kapłańskie, został pre­zbiterem kościoła św. Zuzanny na Kwirynale.

Po śmierci Konona do­konano podwójnej elekcji: archidiakona Paschalisa i powtórnie archiprezbitera Teodora. Ostatecznie przywódcy walczących ze sobą stron porozumieli się i wybrali Sergiusza I, który siłą uwolnił Lateran okupowany przez Pas­chalisa i Teodora. Elekcję zaakceptował egzarchy raweński Jan Platyn, który przybył do Rzymu we­zwany potajemnie przez Paschalisa. Wymógł jed­nak na Sergiuszu zapłatę w wysokości stu funtów w złocie, którą obiecał mu Paschalis.

Na papieża wybrany został 15 grudnia 687 roku. Podczas jego pontyfikatu wybuchł ponowny spór z Bizancjum; wscho­dniorzymski cesarz na synodzie w 692 roku podjął uchwały skierowane przeciwko Kościołowi Zachodu: biskupa Rzy­mu określa się w nich jedynie jako "patriarchę Zachodu", który cesarskie dekrety musi uznawać za obowiązujące także dla "barbarzyńców Zachodu". Papież sprzeciwił się temu. W efekcie cesarz zamierzał go aresztować, ale lud Rzymu powstał w obronie swego papieża i wypędził z miasta wysłańca cesarskiego. Rzym stał się, więc miastem papies­kim, które odtąd nie chciało uznawać cesarzy Bizancjum. Do liturgii roku kościelnego wprowadził Sergiusz kilka świąt maryjnych, jak również święto Podniesienia Krzyża.

Sergiusz I próbował przywrócić celibat na Zachodzie, podczas gdy Kościół wschodni zarzucił go całkowicie. Jednak papież ten przekonał się, że próby zakazywania małżeństwa prowadziły do powstawania innych wielce niestosownych zachowań seksualnych. W 693 roku synod w Toledo określił homoseksualizm jako "rzecz powszechną w Hiszpanii". Synod ten zadecydował:

"Jeśli mężczyzna, który dopuścił się tej występnej praktyki sprzecznej z naturą człowieka, jest biskupem, kapłanem lub diakonem, to powinien zostać zdegradowany, wygnany na zawsze i potępiony". Z kolei sto batów, ogolenie głowy i wygnanie były karami za bierne uczestnictwo w takim związku. Hiszpański król dodał do tej listy kastrację, a to z kolei oznaczało zakończenie kariery w strukturach kościelnych. Zgodnie ze starym prawem wyłoSonym w Księdze Levitiucusa, kapłan powinien być seksualnie czysty.

Podczas pontyfikatu Sergiusza I ponownie doszło do sporu pomiędzy Bizancjum a Kościo­łem zachodnim. Cesarz Justynian II zaakceptował początkowo postanowienia VI soboru powszech­nego i obniżył podatki, które płacił Kościół. Potem jednak zwołał sobór Quinisextum (piąto-szósty), nazywany też trullańskim II - od in Trullo, tzn. "pod kopułą" - na który nie zaproszono biskupów Zachodu. Stał się on przyczyną schizmy między Konstantynopolem a Rzymem, który uznając go ledwie za synod. Jego uchwały ograniczały prawa papieża - uznając go jedynie za "patriarchę Zachodu" - i odrzucały celibat księży obowiązywać jedynie biskupów) oraz posty. Cesarz chciał wymusić na Sergiuszu I uznanie uchwał, ale kiedy papież odmówił - aresztował je legatów. Zamierzał uwięzić Sergiusza I i postawić przed sądem w Konstantynopolu. Wysłał swego pełnomocnika Zachariasza, ale kiedy w obronie papieża stanął lud rzymski i armia Rawenny, musiał on szukać schronienia w komnacie papieskiej. Justynian II poniósł, więc klęskę ­- Rzym przestał uznawać jego zwierzchnictwo. Wkrótce cesarz został zdetronizowany (obcięto mu nos i zesłano na Krym), a w Bizancjum nastał chaosu i walki o władzę.

Papież udzielił chrztu Caedwallowi, monar­sze zachodnich Sasów, przesłał paliusz Beorth­wealdowi, arcybiskupowi Canterbury, a na biskupstwo Yorku przywrócił Wilfrida. Wyświęcił również arcybiskupa Fryzów, któremu przyznał paliusz. Po synodzie w Pawi i, zwołanym przez króla Lombardii, do jedności z Rzymem, powró­ciła Akwileja, która odpadła od Kościoła po po­tępieniu Trzech Rozdziałów.

Sergiusz I odrestaurował i wyposażył Bazylikę świętych Piotra i Pawła w Konstantynopolu oraz swój dawny kościół tytularny - św. Zuzanny. Na­kazał przeniesienie szczątków Leona I "Wielkiego" okazałego grobowca w widocznym miejscu Bazylice św. Piotra, a w zredagowanym przez siebie epitafium napisał, że nadal czuwa, aby ciągle krążący wilk nie rozproszył trzody. Był inicjatorem wprowadzenia w liturgii Agnus Dei, proce­sji, towarzyszących świętom maryjnym, a także nowego święta - Matki Bożej Gromnicznej.

Zmarł w Rzymie, a pochowano go w Bazylice św. Piotra. Wspomnienie liturgiczne obchodzimy 8 września.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


"Życie seksualne papieży" - Nigel Cawthorne


Sergius I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk