Święty Symplicjusz (urodzony we Włoszech, w 430 roku, zmarł 10 marca 483 roku)

Syn Kastinusa z Tivoli.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 3 marca 468 roku do 10 marca 483 roku.

Urodził się w Tivoli koło Rzymu.

Konty­nuator polityki Leona I.

W 472 roku "barbarzyńcy" po raz trzeci wtargnęli do Rzymu, nie powodując jednak tym razem większych szkód. W 476 roku zbuntowane wojska cesarskie, które w większości składały się z Germanów, ogłosiły swego wodza Odoakra królem. W 480 roku Odoa­ker uznał zwierzchnictwo cesarza Wschodu nad Italią za cenę przy­znania sobie jej namiestnictwa. W wyniku porozumienia z Konstan­tynopolem odesłano na Wschód insygnia cesarskie ostatniego cesa­rza zachodniego, młodocianego Romulusa, który zmarł w 480 roku. Po­została tylko fikcja zwierzchnictwa cesarza Wschodu nad zajmowa­nymi przez plemiona najeźdźców krajami Europy.

Podczas jego pontyfi­katu doszło ponownie do sporów z Kościołem wschod­nim: wschodniorzymski cesarz potępił uchwały IV Soboru Chalcedońskiego i znowu zaczął sprzyjać monofizytyzmowi, upatrując w tym możliwość rozszerzenia swej władzy polity­cznej. Symplicjusz wprawdzie protestował przeciwko tym cesarskim dekretom (tzw. nowej formuły wiary (tzw. Henotikon), która nie odzwierciedlała całkowicie uznanych w Chalcedonie poglądów papieża Leona I), jednak bez skutku. Również następca cesarza trzymał się linii swego poprzednika: w roku 482 roku zlecił patriarsze Konstantynopola opracowanie formuły wiary, która jako edykt religijny obowiązywać miała w całym państwie; nie uwzględniała jednak istotnych punktów Sobo­ru Chalcedońskiego. Dlatego katolicy nie przyjęli tej formu­ły wiary; odrzucili ją również monofizyci, ponieważ uważali, że nie idzie dość daleko. Papież jednak odmawiał zaakcepto­wania tej formuły nawet wtedy, kiedy cesarz przeciągnął na swą stronę trzech ówczesnych patriarchów Wschodu.

Liturgicznym dniem jego pamięci jest dzień jego śmierci - 10 marca.


Żródła:

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


Simplicius I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk