Teodor II (zmarł po grudniu 687 roku)

Antypapież Rzymu od sierpnia do października 686 roku i od października do grudnia 687 roku.

Pochodził z Rzymu.

Wymieniany jest w spisach antypapieży, choć w isto­cie nie został konsekrowany i nigdy nie występował przeciw prawowitemu następcy św. Piotra. Ale splot okoliczności sprawił, że pomimo dwukrotnego kan­dydowania na tron Piotrowy papieżem również nie został.

Po śmierci Jana V był kandydatem na jego na­stępcę, popieranym przez milicję miejską. Mi­licja otoczyła wtedy Bazylikę św. Jana na Lateranie, broniąc do niej dostępu duchowieństwu rzymskie­mu, które opowiedziało się za archiprezbiterem Piotrem. Konflikt został zażegnany przez wybór Konona, który władał Kościołem przez 11 miesięcy. Teodor został w tym czasie archiprezbiterem.

Kiedy Konon zmarł, sytuacja się powtórzyła: milicja ponownie chciała elekcji Teodora, nato­miast kandydatem duchownych był archidiakon Paschalis. I znowu na Lateranie pierwszy pojawił się Teodor w otoczeniu swoich stronników. Tym razem spór uśmierzono, wybierając Sergiusza I, kapłana tytularnego kościoła św. Zuzanny. Tak jak wcześniej Teodor ustąpił na rzecz Konona, tak i obecnie podporządkował się nowemu pa­pieżowi, po zatwierdzeniu go przez egzarchę ra­weńskiego Jana Platyna.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk