Święty Zachariasz (urodzony w Kalabrii, około 700 roku, zmarł w Rzymie, 15 marca 752 roku)

Syn Polychroniusza Greka z Kalabrii.

Papież, Biskup Rzymu, Wikariusz Jezusa Chrystusa, Następca i Książe Apostolski, Najwyższy Biskup Kościoła, Patriarcha Świata od 3 grudnia 741 roku do 15 marca 752 roku.

Św. Bonifacy, opisując następcę Grze­gorza III, Zachariasza, stwierdził, że stan niemieckiego duchowieństwa w całej rozciągłości jest rozwiązłe. Ludzie, którzy spędzili swą młodość na gwałtach i cudzołożeniu, dochodzili do najwyższych stanowisk. Co więcej, Bonifacy donosił, że kapłani śpią w ciągu jednej nocy z czterema lub pięcioma kobietami, po czym wstają, by odprawić mszę.

Był ostatnim Grekiem na tronie papieskim. Był człowiekiem wykształconym i cieszył się wielką sympatią Rzymian. Mimo to sprzyjał cesarzowi bizan­tyńskiemu. Był ostatnim papieżem, który zawiadomił go o wyborze i oczekiwał cesarskiego zatwierdzenia.

Pochodził z Kalabrii, był benedyktynem, a kie­dy został diakonem, współpracował z Grze­gorzem III. Po elekcji jako ostatni papież zwrócił się do cesarza o zatwierdzenie, a przy okazji po­prosił o przywrócenie kultu obrazów.

Pierwszym papieżem, który lubował się w wystawności, był Zachariasz. Wprowadził nowe, strojne szaty, zdobione złotem i klejnotami. Jednak pierwszym naprawdę bogatym papieżem został jego następca, Stefan II (w latach 752-757).

Pontyfikat Zachariasza naznaczył spór z Bizan­cjum, gdzie po śmierci cesarza Leona III władzę przejął je­go syn cesarz Konstantyn V. Szybko jednak został obalony przez Artabesdesa, który przywrócił kult obrazów. Półtora roku później Konstantyn V pokonał uzurpatora i znowu wprowadził ikonoklazm.

Wobec zagrożenia longobardzkiego dokonał zwrotu politycznego i dotychczasowy sojusz z księ­ciem Spoleto Trasamundem zastąpił porozumie­niem z Liutprandem, królem Longobardów. Za obietnicę pomocy wojska rzymskiego uzyskał od niego zwrot zamków i posiadłości papieskich. Za­warł pokój z Liutprandem, a potem przedłużał go z jego następcami. Po opanowaniu przez Longo­bardów bizantyjskiego egzarchatu w Rawennie zo­stał on włączony do ich królestwa i przestał istnieć.

Papież wspierał działalność Bonifacego (Win­fryda), apostoła Franków, wśród których po śmier­ci Karola Młota władzę sprawowali jego synowie Karlmann i Pepin III. Karlmann osiadł w klaszto­rze, a Pepin III, po orzeczeniu Zachariasza, aby ty­tul królewski posiadał ten, kto faktycznie ma wła­dzę, został namaszczony przez Bonifacego na nowego króla. Natomiast Childeryka III złożono z tronu i zamknięto w klasztorze.

Zachariasz odnawiał i uposażał kościoły rzym­skie, a swoją rezydencję przeniósł z Palatynu na Lateran i odbudował oraz przyozdobił pałac late­rański. Dokonał przekładu na grekę Dialogów Grzegorza I "Wielkiego".

Zmarł w Rzymie, a pochowano go w Bazyli­ce św. Piotra.

Odbiera cześć jako święty - wspo­mnienie liturgiczne przypada na 15 marca.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


"Życie seksualne papieży" - Nigel Cawthorne


Zacharias I w "Geneall" tłumaczenie: Bogdan Pietrzyk


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk