Paschalis I (zmarł około 692 roku)

Antypapież Rzymu od początku grudnia do 15 grudnia 687 roku.

Pochodził z Rzymu.

Ten archidiakon rzymski wykorzystał fakt, że Konon był papieżem schorowanym, i jeszcze za jego życia podjął kroki, aby zostać jego następ­cą. Po śmierci papieża Konona w 687 roku przeku­pił Paschalis arcybiskupa Rawenny Ja­na Platyna, chcąc, by uznano go za prawowitego papieża. W Rzymie tymczasem zostali wybrani Teodor (popierany przez mi­licję miejską). Obaj usiłowali, ze swymi zwolenni­kami, opanować pałac laterański, a kiedy okazało się to niemożliwe, w ramach kompromisu dokonano wyboru innego kandydata. Był nim tytular­ny kapłan kościoła św. Zuzanny - Sergiusz I. Rozczarowany Paschalis zwrócił się wtedy do eg­zarchy, żądając interwencji. Jan Platyn przybył więc z Rawenny do Rzymu, ale po zapoznaniu się z faktami i widząc popularność Sergiusza, uznał go za prawowitego papieża, gdyż Paschalis nie zapłacił obiecanej sumy arcybiskupowi Ra­wenny. Teodor podpo­rządkował się tej decyzji, natomiast Paschalis podjął walkę zbrojną i dlatego został aresztowa­ny. Oskarżono go o uprawianie magii, pozbawio­no archidiakonatu, zesłano do klasztoru, a potem wtrącono do więzienia, gdzie pięć lat później zmarł na atak serca.

Do końca swych dni upierał się, że jest prawowitym następcą św. Piotra.


Żródła:

"Poczet papieży" - Michał Gryczyński

"Poczet papieży" - Jan Wierusz Kowalski.


USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmianami)

Bogdan Pietrzyk